شعرخوانی آقای محمدرضا طهماسبی

شب اول یازدهمین سوگواره هنر و حماسه