شعرخوانی آقای احمد بابایی

شب سوم یازدهمین سوگواره هنر و حماسه