ده گانه های عاشورایی.شب چهارم

آغاز روزهای اسارت زنان و کودکان