شعرخوانی آقای محمد غفاری

شب ششم یازدهمین سوگواره هنر و حماسه