شعرخوانی آقای مرتضی امیری اسفندقه

شب نهم یازدهمین سوگواره هنر و حماسه