شعرخوانی آقای سید حمیدرضا برقعی

شب دهم یازدهمین سوگواره هنر و حماسه